Skip to Main Content »

Search Site

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Dodacie podmienky:

 

Predávajúci sa zaväzuje:

 

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

- prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu / dodávateľa / v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných

  práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky a to prevodom vopred alebo v deň

  doručenia pri preberaní dobierky.

 

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme / na základe objednávky /, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej

škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého

ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.topart96.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky

kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé

a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky. Kúpna zmluva medzi

predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

Ceny tovaru

 

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny, ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné. V cene

tovaru nie je započítané poštovné, balné neúčtujeme. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň aj ako

dodací a záručný list.

 

Zrušenie objednávky

 

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku 

vybavovať. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e - mail: peciatky@topart96.sk, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

Vrátenie tovaru

 

Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné

vrátiť na adresu prevádzkarne spoločnosti / TOPART 96, spol. s r.o., Ulica Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad, Slovenská Republika / v originálnom balení, kompletný,

nepoužitý a nepoškodený v poistenej obálke, prípadne poistenom balíku s priloženým originálom dokladu o kúpe!

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená

bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru na účet.

 

Reklamačný poriadok

 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho

poškodenia / roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie / odporúčame zásielku neprebrať. V prípade reklamácie zašle kupujúci

reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu

faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. 

Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu

reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

 

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná,

nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového

rozdielu.

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.

- znečistením tovaru alebo jeho častí.

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,

  v ktorom sa tovar bežne používa.

- vonkajšími vplyvmi, napríklad vplyvom počasia.

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou / neodborné opravy alebo úpravy /.

- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným, neúmerným fyzickým zaobchádzaním,

  zámerným poškrábaním vrstiev tovaru a pod.

- záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok

  alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez

zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba

predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový potom záručná doba začne

plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a

tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.topart96.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytuje kupujúci prostredníctvom objednaného

formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku

nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

TOPART 96, spol. s r. o., Ul. Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad, http://www.topart96.sk • tel. 0914 242 914 • 0915 655 696

Všeobecné obchodné podmienky.